• 0 (422) 341 00 72
  • info@malatyailahiyatvakfi.com
İdari Yapı

İdari Yapı

a) Mütevelli Heyet,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu.

Mütevelli Heyeti:

 Vakfın mütevelli heyeti aşağıdaki kişilerden meydana gelir.

 Vakfın kurucuları,  yönetim kurulunca vakfın mütevelli üyeliğine teklif edilen ve mütevelli heyetin kararıyla seçilenler ile mütevelli heyet üyesi iken ölüm, istifa veya başka bir nedenle boşalan üyeliklere yine yönetim kurulunca bunların yerine teklif edilerek seçilen kişilerden oluşur. Ancak vakıf mütevelli heyeti üye sayısı, 99 (doksan dokuz)’u geçemez.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:

 Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)      Yönetim Kurulunu seçmek,

b)      Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,(Vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka ad altında herhangi bir karşılık alamaz.) gerektiğinde yolluk ve yevmiyeleri belirlemek,

g) İhtiyaç halinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

I) Mütevelli heyeti üyelerinden veya dışından alanlarında uzman, ehil kişiler arasından

 İstişare kurulları oluşturmak  

.
Copyright 2017 © Malatya İlahiyat Vakfı