• 0 (422) 341 00 72
  • info@malatyailahiyatvakfi.com
Misyon ve Vizyon

Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

a)Üniversite ve ilahiyat Fakültelerine ilişkin her türlü eğitim-öğretim, malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin mali ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Eğitim, öğretim, sağlık ve barınma hizmetleri için gerekli tesisleri inşa etmek, kurmak, kiralamak, işletmek, menkul veya gayrimenkuller almak, bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmek, eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmak,

c)Öğrencilerin eğitim- öğretim seviyesini yükseltmek için burs vermek, yardım etmek, ödüllü yarışmalar düzenlemek, başarılı öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dâhil), yurt içi ve yurt dışında kurslara göndermek ve rehberlik etmek,

d)Araştırma Görevlileri ile öğretim kadrolarında çalışan elemanların, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki, eğitim- öğretim kurumlarına göndermek, kurs, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarını sağlamak ve destek vermek,

e) Üniversite, ilahiyat fakülteleri ve halkla işbirliği bağlamında topluma öncülük etmek, bilimsel katkıda bulunmak, projeli araştırmalar yapmak, bu maksatla kamu ve özel kurumlarla sözleşmeler yapmak yabancı dil ve diğer mesleki alanlarda kurslar açmak, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek gerektiğinde diğer resmi, özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Fakülte tarafından düzenlenen sempozyum, konferans, çalıştay, panel vs. etkinliklere katkıda bulunmak,

g)Üniversite kampüsünde veya dışında yapılacak dini, sosyal, sportif ve sağlık gibi tesisleri projelendirmek, inşa etmek,  gerektiğinde satın almak, var olanları ise onarmak ve yaşatmak,

h)- Vatandaşların yapacakları şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek, mali ibadet olan fitre ve zekâtları ise ayrı bir hesapta toplamak, bunları dinen verilmesi gereken yerlere sarf etmek suretiyle bağışta bulunanların arzularını ve şartlarını yerine getirmek, fakir, muhtaç, hasta, öğrenci ve vatandaşların tedavilerine yardım etmek,

j)Öğrencilerin barınma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt yapmak, gerektiğinde kampüs dışında ikamet edenlerin ulaşım giderlerine katkıda bulunmak,

k)Yukarıda sayılan hizmetleri veya bunların dışında icra edilecek hayır içerikli, dini, eğitim, kültürel ve sağlık faaliyetlerini kısmen veya tamamen gerçekleştirmek üzere ilgili özel ve tüzel kurumlarla işbirliği yapmak,

l) İhtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

m) Öğretim üyeleriyle ehil kişiler tarafından hazırlanan ders kitapları, dini, milli, sosyal ve kültürel içerikli yazılı, sesli, görüntülü yayınları Türkçe veya yabancı dillerde yayınlamak, dağıtımını ve satışını sağlamak,

n)  yapılacak her türlü dini, eğitsel, sportif ve işletme amaçlı tesisleri projelendirmek, inşa etmek, satın almak var olanları ise onarmak ve yaşatmak,

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Faaliyetler:

  Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınamaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 48’inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Malvarlığı:

 Vakfın kuruluş malvarlığı kuruluş aşaması bedeli olarak tahsis edilmiş olan 60.000.00-(Altmış bin) TL.’dir. Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasına müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

.
Copyright 2017 © Malatya İlahiyat Vakfı